1. INLEDNING

1.1. Dessa Allmänna villkor gäller mellan PreOption AB (Org. nr.: 559200–7867) och potentiella arbetsgivare ("Företag") och arbetssökande personer ("Kandidater") som använder vår webbplats www.joboptions.se samt quiz.joboptions.se (Nedan kallat "Tjänsten" eller "Webbplatsen").

1.2 Referens till "PreOption", "vi", "oss", "våra", "vår" avser PreOption AB.

1.3 Kandidater och Företag är nedan refererade till som "du", "dig" och gemensamt "Användare".

1.4 Genom att använda Tjänsten, godkänner Användare dessa Allmänna villkor. Dessa Allmänna villkor gäller vid användning av Tjänsten och besök av Webbplatsen. Vi uppmanar dig att inte använda vår Webbplats om du inte accepterar dessa användningsvillkor.

1.5 I dessa Allmänna villkor finns även ett Personuppgiftsbiträdesavtal (Klausul 12). Avtalet gäller mellan Kandidater i egenskap av personuppgiftsansvarig och PreOption och/eller Företag i egenskap av personuppgiftsbiträde, vid behandling av Kandidatens personuppgifter för Kandidatens räkning.

1.6 Denna webbplats har utvecklats av PreOption och administreras av densamma. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst stänga ned webbplatsen eller helt eller delvis ändra densamma. Användare ska följa våra vid var tid gällande skriftliga instruktioner avseende användning av Tjänsten och bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Vi har rätt att genomföra ändringar efter vad vi anser lämpar sig bäst och det kan förekomma eventuella ändringar eller tillägg över tid. Den senast uppdaterade versionen av dessa villkor finns alltid publicerad på Webbplatsen.

2. TJÄNSTEN

2.1 Tjänsten är en matchningstjänst riktad till Företag och Kandidater. Vi finns för att hjälpa Kandidater att hitta nya spännande arbetsmöjligheter. Via ett quiz genom Webbplatsen quiz.joboptions.se kan Kandidaten utifrån olika frågor få fram olika Företag som matchar denne. Kandidaten kan sedan välja om denne är intresserad av ett eller flera Företag och kan välja att skicka sina svar och kontaktuppgifter till Företaget. Om Företaget är intresserad av Kandidaten kan Företaget enkelt ”låsa upp” hela CV:t (mot betalning till PreOption) och därmed få se Kandidatens kontaktuppgifter.

2.2 Företag som tar del av Kandidaters kontaktuppgifter får enbart använda uppgifterna i syfte att kontakta Kandidaten i rekryteringssyfte. Personuppgifterna får inte spridas eller delas till någon annan. Företaget och Kandidaten blir även bundna av personuppgiftbiträdesavtalet (klausul 12).

2.3 Kandidater intygar härmed att de är medvetna om att Företag kan få tillgång till information som Kandidaten uppger i Tjänsten, såsom kandidatens CV inklusive samtliga uppgifter som CV:t innehåller i dess helhet. Detta innebär att även Företag kan ta del av Kandidatens personuppgifter som är inkluderade i sådant underlag, exempelvis Kandidatens namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och övriga förekommande uppgifter i CV:t. När Kandidaten ingår detta avtal med oss, genom att använda våra Tjänster, godkänner Kandidaten dessa Allmänna villkor.

2.4 Vid det sista steget i quizen, ska Kandidaten identifiera sig själv med mobilt BankID, genom att öppna sitt mobila BankID och scanna en QR-kod. Detta sker för att vi ska kunna säkerställa korrekta personuppgifter tillhörande Kandidaten. Mer information om BankID:s behandling av personuppgifter, finns att läsa via deras integritetspolicy: https://www.bankid.com/licensavtal/privacy-statement.

2.5Vi importerar företagslistor från olika insamlingstjänster som innehåller offentliga företagsuppgifter och filtrerar de enligt ett eget system baserat på SNI koder. Vi vill därför uppmana om att felaktiga uppgifter kan förekomma, och ber i sådana fall att Företaget kontaktar oss, så att vi kan rätta till felet. Företagen kan även själva logga in och ändra informationen. Vid frågor eller andra funderingar går det bra att kontakta oss på info@joboptions.se.

2.6 Vi publicerar inga logotyper utan att vi fått tillstånd. Företaget kan logga in och ändra sina svar, profil, logotyp m.m. men måste först godkänna dessa Allmänna villkor.

3. Villkor för användningen av webbplatsen och dess innehåll

3.1 Användare intygar härmed att Tjänsten enbart ska bli använd i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna villkor och i övrigt i enlighet med gällande lagstiftning. Användare garanterar härmed att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Tjänsten eller genom dess användning och att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll i Tjänsten.

3.2 Om vi misstänker brott eller missbruk mot dessa villkor eller annan otillbörlig användning, har vi rätt att kontrollera Användares aktivitet samt rätt att avsluta användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan, utan att Användaren ifråga har rätt till återbetalning eller att vi åsamkas annan konsekvens till nackdel för oss.

4. ANVÄNDNINGSRÄTT

4.1 Varje Användare i egenskap av Företag, ansvarar ensamt för att skydda sina egna inloggningsuppgifter och andra aktiviteter som sker med anledning av Användarkontot. Om en Användare misstänker intrång, försök till intrång eller att ett Användarkonto har missbrukats, ska vi omedelbart bli kontaktade via info@joboptions.se.

4.2 Användare är skyldig att skydda sin användningsrätt från obehörig användning av tredje man samt se till att den inte kan användas av andra personer. Användare måste meddela oss omedelbart om denne uppmärksammar att obehöriga personer har använt inloggningsuppgifterna eller om det finns indikationer på att sådan åtkomst skulle kunna bli möjlig.

5. TILLHANDAHÅLLNA UPPGIFTER OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Användarna tar fullt ansvar för den information som de tillhandahåller genom Tjänsten, samt för att lämnandet av informationen inte utgör ett brott mot tredje parts rättigheter eller mot GDPR. Under förutsättning att den informationen inte kan härledas till någon viss individ, ger Användaren härmed oss tillåtelse att lagra sådan information och använda den för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften. I synnerhet har vi rätt att använda information i sådana meddelanden, såsom idéer, innovationer, statistik och expertkunskaper, oavsett ändamål, för till exempel utveckling och/eller marknadsföring av tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje part.

5.2 Personuppgifter som en Användare uppger i Tjänsten och behandlar genom Tjänsten ska vara korrekta och ske i enlighet med GDPR. Information och personuppgifter som registreras i samband med användning av Tjänsten eller i Tjänsten får inte strida mot tredje mans rättigheter eller tillämplig lag.

5.3 Varje Användare i egenskap av Företag ansvarar för att tillämpa egna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att uppfylla GDPR i sin behandling (principen om integritet och konfidentialitet).

5.4 Behandling av känsliga personuppgifter är enligt huvudregel otillåten enligt GDPR. Användare får inte registrera känsliga personuppgifter om en identifierbar person i Tjänsten. Exempelvis utgör följande personuppgifter enligt GDPR känsliga personuppgifter om uppgifterna avslöjar en persons: etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa eller sexuella läggning.

5.5 Information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår Dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för allmänheten på Webbplatsen: https://joboptions.se/privacy.

6. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

6.1 Tjänsten är kostnadsfria för kandidater.

6.2 Företag som köper våra tjänster, blir fakturerade för köpen en (1) gång per månad. Betalningsvillkor är 30 dagar netto, om inte annat särskilt framgår av fakturan. Eventuella anmärkningar mot fakturan ska meddelas inom tio (10) dagar. Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.

6.3 Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera 8 % dröjsmålsränta. Vi har också rätt att debitera lagstadgade påminnelse-, försenings- och inkassoavgifter samt rätt att vidta andra rättsliga åtgärder.

7. SUPPORT OCH UNDERHÅLL

7.1 Vi ansvarar för teknisk support och underhåll av Tjänsten och våra webbplatser. Tjänsten uppdateras löpande och vi lämnar inga som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, om att Tjänsten kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. Vi ska, efter bästa förmåga, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Tjänsten.

7.2 Användare använder Tjänsten på egen risk och av fri vilja. Vi kan inte krävas på ersättning för ekonomisk skada eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Tjänsten. Vi kan inte heller hållas ansvarig för tekniska fel, virus, Tjänstens tillgänglighet, andra fel hänförliga till Tjänstens funktionalitet eller liknande.

7.3 Vi har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten, eller stänga av tillgången till Tjänsten, för exempelvis men inte uteslutande, underhåll, för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

8. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

8.1 Samtliga immateriella rättigheter till våra Tjänster och programvaror samt tillhörande varumärken tillhör oss, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje part. Obehörig användning av våra immateriella rättigheter, varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och utgör ett intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten eller i andra immateriella rättigheter. Våra varumärken eller övriga immateriella rättigheter får inte användas av någon annan utan vårt föregående skriftliga godkännande i varje enskilt fall.

9. EXTERNA WEBBPLATSER/LÄNKAR

9.1 Webbplatsen kan innehålla länkar/referenser till externa Företag och organisationers webbplatser. Vi har inte godkänt och kan inte heller påverka innehållet i dessa webbplatser. Vi tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna använder dessa webbplatser på eget ansvar. Valet av länkarna begränsar inte på något sätt användarnas tillgång till de länkade sidorna.

9.2 Om Användare hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är Användaren fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara direkt till Användaren.

10. INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

10.1 Webbplatsen är endast avsedd för bruk inom Sverige. Vi lämnar inga garantier för att informationen på Webbplatsen är anpassad för internationellt bruk eller att Tjänsterna finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor i hela världen.

10.2 Användare eller person som besöker Webbplatsen eller laddar ner innehållet från en plats utanför Sverige, ansvarar för att ensamt observera att denne agerar i enlighet med den lokala lagstiftningen på den platsen och med GDPR. De Tjänster som nämns på Webbplatsen kan ha en annan utformning, beroende på land.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Vi har mycket noggrant sammanställt Webbplatsens information från interna och externa källor i enlighet med gällande regelverk. Vi strävar fortlöpande efter att utöka och uppdatera informationen. Syftet med informationen på Webbplatsen är dels att presentera våra Tjänster, samt hjälpa Kandidater och Företag att hitta varandra. Vi lämnar dock inga garantier att informationen är korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma Användare på att information kan vara mer eller mindre aktuell. Vi rekommenderar därför att Användare kontrollerar informationen som finns på Webbplatsen innan Användare använder sig av den.

11.2 Om Användare vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra Tjänster ska vi bli kontaktade direkt via info@joboptions.se.

11.3 Användare av denna Webbplats upplyses härmed om att de använder Webbplatsen och dess innehåll under eget ansvar. All användning av Webbplatsen sker av Användarens fria vilja. Varken vi eller tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller anpassa webbplatsen till Internet, kan hållas ansvarig för skada som kan uppkomma till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till Webbplatsen, användning eller felaktig användning av Webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på Webbplatsen.

12. Personuppgiftsbiträdesavtal

12.1 PreOption ("Personuppgiftsbiträde") behandlar personuppgifter på uppdrag av Kandidaten ("Personuppgiftsansvarig"), när Kandidaten tillhandahåller sina personuppgifter genom Tjänsten. Om Kandidaten väljer att tillhandahålla sina kontaktuppgifter till ett Företag och Företaget ifråga väljer att ta del av Kandidatens kontaktuppgifter/personuppgifter i enlighet med klausul 2.1, är Företaget också att anse såsom Personuppgiftsbiträde och ska följa bestämmelserna nedanför och vara bunden av bestämmelserna gentemot Kandidaten.

12.2 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i gällande Dataskyddsförordning (”GDPR”).

Personuppgiftsansvariges skyldigheter

12.3 Kandidaten bekräftar härmed att denne behandlar personuppgifter i enlighet med kraven GDPR och har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till Personuppgiftsbiträdet, inklusive till eventuella underbiträden som Personuppgiftsbiträdet anlitar. Kandidaten är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnas till Personuppgiftsbiträdet.

12.4 Kandidaten intygar att denne inte ska överföra några känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt. Exempelvis uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse.

Personuppgiftsbiträdets skyldigheter

12.5 Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifter i enlighet med Kandidatens instruktioner, GDPR och övrig gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifterna.

12.6 Kandidaten instruerar härmed Personuppgiftsbiträdet att behandla personuppgifterna för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal mellan Parterna, för att Personuppgiftsbiträdet ska uppfylla sina rättsliga förpliktelser och på så sätt som anges i dessa Allmänna villkor.

12.7 Personuppgiftsbiträdet ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder föratt säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av Personuppgifter som ska skyddas. Vid bedömning av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till risk för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller åtkomst till Personuppgifterna.

12.8 Personuppgiftsbiträdet ska bistå Kandidaten med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, sålångt det är möjligt med hänsyn tagen tilltypen av behandling och den informationen som är tillgänglig för Personuppgiftsbiträdet, för att Kandidaten ska uppfylla sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt artiklarna 32–36 GDPR.

12.9 Personuppgiftsbiträdet ska på Kandidatens begäran rätta, radera eller överlämna felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Meddelanden och information

12.10 Personuppgiftsbiträdet ska göra det möjligt för Kandidaten att uppfylla de rättsliga krav somgäller för information till Datainspektionen och Registrerade vid personuppgiftsincidenter.

12.11 Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Kandidaten om förfrågningar om utlämnande av personuppgifterna som erhållits från en Registrerad samt förfrågningar från myndigheter om utlämnande av Personuppgifterna.

Underbiträden och överföring av data

12.12 Personuppgiftsbiträdet får anlita underleverantörer inom eller utanför EU i rollen underbiträde, för behandlingen av personuppgifterna under detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet ska ingå ett skriftlig personuppgiftsbiträdesavtal med varje underbiträde, vad avser underbiträdets behandling av Personuppgifterna. PreOption ska säkerställa att underbiträden genom avtal samtycker till att åta sig ansvar som minst motsvarar de skyldigheter och villkor som anges i detta Avtal. Kandidaten har rätt att begära information om vilka underbiträden som är involverade i behandlingen av Kandidatens personuppgifter, genom en skriftlig förteckning.

12.13 Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en rättslig grund för överföringen enligt GDPR.

Ansvar och säkerhet

12.14 Om underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska Personuppgiftsbiträdet vara ansvarig gentemot Kandidaten för utförandet av underbiträdets skyldigheter.

12.15 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken avseende obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av de personuppgifter som behandlingen omfattar. PreOption använder system som upptäcker, återställer, förhindrar eller rapporterar personuppgiftsincidenter och genomför säkerhetsanalyser för att bedöma kvaliteten i nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder med beaktande av kraven i GDPR.

12.16 Personuppgiftsbiträdet intygar att denne tillhandahåller en lämplig säkerhetsnivå genom organisatoriska, tekniska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven som beskrivs i GDPR.

12.17 Kandidaten instämmer i att Personuppgiftsbiträdets implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de Registrerades integritet och personuppgifter.

Personuppgiftsincident

12.18 Vid personuppgiftsincidenter som omfattar personuppgifter som behandlas av Personuppgiftsbiträdet på uppdrag av Kandidaten, ska PreOption omedelbart undersöka incidenten och vidta lämpliga åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekt och förhindra upprepning. Personuppgiftsbiträdet ska även bistå Kandidaten med att uppfylla villkoren i artiklarna 33–34 i GDPR.

12.19 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att endast personer som har ett direkt behov av tillgång till personuppgifterna för att kunna tillhandahålla och genomföra Tjänsten har tillgång till sådan information. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att dennes personal/medarbetare som är involverade i behandlingen av personuppgifterna är bundna av sekretess samt att de är informerade om hur behandling av personuppgifterna får ske i enlighet med instruktioner från Kandidaten.

Revisionsrättigheter

12.20 Kandidaten har rätt att genomföra en revision och granskning av Personuppgiftsbiträdet uppfyllande av dessa villkor, för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet fullgör sina skyldigheter och hanterar personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Av säkerhetsskäl har Personuppgiftsbiträdet rätt att begära att sådan revision och granskning utförs av en neutral tredje part som arbetar under sekretess.

Varaktighet

12.21 Dessa villkor i denna klausul 12 gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter som lämnats från Kandidaten.

12.22 När detta Avtal upphör att gälla ska Personuppgiftsbiträdet upphöra med behandlingen av personuppgifterna och radera all data innehållande Kandidatens personuppgifter inom trettio (30) dagar, om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk lagstiftning. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att eventuella underbiträden vidtar samma åtgärder.

12.23 Personuppgiftsbiträdet kan behålla personuppgifter efter att detta Avtal har upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivits.

Tillämplig lag och tvist

Dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Sollefteå.